نمونه کارها – قالب کلاسیک

  • نصب و تعمیر انواع آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی با تکنسین های دوره دیده و با ضمانت انجام کار.